ANBI gegevens Stichting Tilburg in Dialoog

Stichting Tilburg in Dialoog heeft de ANBI-Status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het hebben van deze status levert voordelen op als u ons financieel wilt ondersteunen: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Uw giften aan onze organisatie zijn -afhankelijk van uw persoonlijke situatie- fiscaal aftrekbaar en over schenkingen of nalatenschappen hoeft de stichting geen schenkings/successierecht te betalen waardoor uw gift volledig terecht komt bij Stichting Tilburg in Dialoog.

Stichting Tilburg in Dialoog

RSIN/fiscaal nummer: 850519780
Ingeschreven sinds 28/04/2011 – KvK 52609405

Post/bezoekadres (bezoek na afspraak)
p/a Ringbaan Oost 222
5018HB Tilburg
contact: bestuur@tilburgindialoog.nl

Beleid

De Stichting Tilburg in Dialoog heeft ten doel de dialoog tussen de Tilburgse burgers te bevorderen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel te bereiken door minimaal eenmaal per jaar de Dag van de Dialoog te organiseren. Daarbij sluit zij aan bij de pijlers en de methodiek van Nederland in Dialoog.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders

Voorzitter – Jeske Hamers
Secretaris – Edwin Mermans
Penningmeester – Carin van Geel-Broers

contact: bestuur@tilburgindialoog.nl

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Voor de organisatie en uitvoering van de Dag van de Dialoog wordt een projectcoördinator ingehuurd, in dit geval Julia van de Griendt, mindfulness in communicatie.